Home » Euroopa Liit tugevdab ebaseadusliku rände vastast õigusraamistikku

Euroopa Liit tugevdab ebaseadusliku rände vastast õigusraamistikku

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku võtta vastu uus õigusakt, millega tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist. Smugeldajate võrgustikud teenivad aastas 4,7–6 miljardit eurot kuritegelikku tulu. Võrgustike tegutsemisviisid muutuvad kiiresti, kohandudes olude ja riiklike ametiasutuste meetmetega. Seepärast laiendab komisjon oma tegevust, et võidelda selle kuriteoliigiga ülemaailmsel tasandil. Lisaks õigusaktiettepanekule esitas komisjon täna Brüsselis toimunud rahvusvahelisel konverentsil üleskutse luua ülemaailmne liit rändajate smugeldamise tõkestamiseks.
Ettepanekuga soovib komisjon ajakohastada oma õigusraamistikku ning kehtestada miinimumeeskirjad, mille alusel ennetada ja tõkestada tegevust, mis aitab kaasa ebaseaduslikule ELi piiri ületamisele, EList läbisõidule või seal viibimisele. Ettepanekul on viis eesmärki:  

1. tõhustada organiseeritud kuritegelike võrgustike vastutusele võtmist. Ebaseadusliku üle piiri toimetamise süütegu tuleks selgemalt määratleda kui tegevuse, mis on ajendatud rahalisest või materiaalsest kasust või mis võib suure tõenäosusega põhjustada teisele isikule tõsist kahju. Kriminaliseeritakse ka ELi loata sisenemise avalik õhutamine. See hõlmab rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise reklaami digitaalsete vahendite ja sotsiaalmeedia kaudu;

2. kehtestada rikkumise raskusele vastavad ühtlustatud karistused. Raskendavatel asjaoludel toime pandud kuritegude eest, mis põhjustavad ühe või mitme isiku surma, tuleks karistada vähemalt 15-aastase maksimaalse vangistusega, mis on rohkem kui kehtivates ELi õigusaktides praegu ette nähtud kaheksa aastat;

3. laiendada liikmesriikide jurisdiktsioone. Liikmesriikide jurisdiktsioon hakkaks kehtima näiteks ka rahvusvahelistes vetes asuvate laevade ja inimeste surma korral. Seda laiendatakse ka muudele juhtumitele, sealhulgas liikmesriikides registreeritud laevade või õhusõidukite pardal toime pandud kuritegudele ning ELis tegutsevate juriidiliste isikute toime pandud kuritegudele;

Selaa ylöspäin