Home » Vanemluse toetamise valdkonnaülene tegevuskava 2024–2030

Vanemluse toetamise valdkonnaülene tegevuskava 2024–2030

Äsja valminud vanemluse toetamise valdkonnaülene tegevuskava aastateks 2024–2030 aitab tagada lastele ja peredele suunatud ennetusprogrammide jätkusuutliku rahastamise ning tugevdada vanemluse toetamist Eestis.

Gerli Lehe
sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik

Tegevuskava on välja töötatud valitsuse tegevusprogrammi raames ja põhineb riigi pikaajalisel arengustrateegial „Eesti 2035“ ning „Heaolu arengukaval 2023–2030‟. Nendes on märgitud, et Eesti peab olema hea paik pere loomiseks ja laste kasvatamiseks ning Eesti lapsed on õnnelikud, kui nad kasvavad hoolivas, kaasavas, turvalises ja arendavas keskkonnas.

Tegevuskava eesmärk on luua terviklik ja senisest tõhusam vanemluse toetamise süsteem.

Igal lastega perel võib ette tulla keerulisi olukordi ja sageli vajatakse tuge laste kasvatamisel. Paljud ei julge aga abi paluda või ei teata, kuidas probleeme ennetada või neile varakult reageerida. Muresid märgatakse sageli alles siis, kui need on juba välja kujunenud, abi saada aga keeruline ja see on killustunud. Abi otsimisel suurendab segadust sotsiaalsüsteemi, haridusasutuste ja tervishoiusüsteemi ebaselge rollijaotus: puuduvad kindlad piirid, kes vastutab kindlas olukorras lapsevanemate vajaduste rahuldamise eest. Vaja on parandada valdkondade koostööd ja täiendada spetsialistide teadmisi ning oskusi, et toetada vanemlust lapse kasvatamise ajal.

Tegevuskava suunad

Tegevuskava eesmärk on luua terviklik ja senisest tõhusam vanemluse toetamise süsteem, keskendudes järgmistele suundadele.

Strateegiline juhtimine
Tugevdada ja koordineerida valdkondadevahelist koostööd ja juhtimist, et luua ühine ja integreeritud lähenemisviis vanemluse toetamiseks.

Spetsialistide teadmiste ja oskuste parandamine vanemluse valdkonnas
Arendada eri valdkondade spetsialistide teadmisi ja oskusi vanemluse toetamise valdkonnas.

Lapsevanema vanemlike teadmiste ja oskuste arendamine
Arendada lapsevanemate teadmisi ja oskusi, et toetada laste arengut ja heaolu kõigis arenguetappides.

Pere ja haridusasutuste koostöö tugevdamine
Kirjeldada pere ja haridusasutuste töötajate teadmisi ja oskusi lapse toetamisel. Luua koostööformaadid pere ja haridusasutuste vahel lapse toetamiseks. 

Pere ning tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi koostöö tugevdamine
Korraldada tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis teenuste saamine lastevanematele lihtsalt ja mugavalt.

Tegevuskava elluviimine

Tegevuskava elluviimist hakkab koordineerima sotsiaalministeerium, kes koostöös teiste ministeeriumidega tagab tegevuse jätkusuutlikkuse ja tulemuslikkuse. Valdkonnaülese ennetusnõukogu juurde moodustatakse vanemluse toetamise töörühm, mis vastutab vanemluse tegevuskava eesmärkide täitmise ja tegevuse elluviimise eest. Töörühm hakkab kaks korda aastas andma ennetusnõukogule tegevuskava täitmise ülevaadet.

Valdkonnaüleselt rakendatakse tulemuslikku ennetustegevust, et jõuda ka senini katmata sihtrühmadeni ning tagada neile tugi ja abi. Keskendutakse ka spetsialistide pädevuse arendamisele, et parandada nende võimekust toetada lastevanemaid olukordades ja teemadel, kus vanemad vajavad tuge ja juhendamist.  Seeläbi on lapsevanemad toetatud, neil on teadmised lapse arenguetappidest ja oskused märgata lisatoe vajadust. 

Valdkonnaüleselt rakendatakse tulemuslikke ennetustegevusi, et jõuda ka senini katmata sihtrühmadeni.

Edendatakse ka haridusasutuste koostööd lapsevanematega, et ühiselt toetada laste heaolu ja arengut. Haridusvaldkonnas keskendutakse vanemluse toetamisele nii üld- kui ka mitteformaalses hariduses, samuti huvihariduses. Erilist tähelepanu pööratakse väärkohtlemise ennetamisele.

Tervisevaldkonnas suurendatakse tervishoiutöötajate pädevust vanemluse toetamisel ja tõenduspõhine ennetustegevus muudetakse laiemalt kättesaadavaks.

Tegevuse rahastamine korraldatakse ümber

Vanemluse toetamise riikliku tegevuse rahastamine korraldatakse ümber. Alates 2025. aasta algusest hakkab sotsiaalkindlustusamet koordineerima vanemluse toetamisega seotud ennetustegevust, mida senini on korraldanud tervise arengu instituut. See tagab perede tervikliku toetamise, sest amet vastutab juba praegu riiklikku lastekaitse korralduse eest.

Vanemluse toetamisega seotud ennetustegevusi hakkab koordineerima sotsiaalkindlustusamet.

Vanemluse toetamise valdkonnaülene tegevuskava aastateks 2024–2030 on Eesti perede ja laste heaolu tagamisel oluline samm. Tegevuskava toetab vanemluse toetamise tervikkäsitlust, arendades nii spetsialistide pädevust kui ka lapsevanemate oskusi ja teadmisi. Oluline on tagada, et kõik tegevused toetuksid tõhusatele ennetusmeetmetele, et aidata kaasa Eesti ühiskonna kestlikule arengule ja heaolule.

Tegevuskavaga saab tutvuda sotsiaalministeeriumi veebilehel augusti teisest poolest

Selaa ylöspäin