Home » Kenelle työkyvyttömyyseläke kuuluu? Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen määräytyy näin – tarkista oletko oikeutettu siihen

Kenelle työkyvyttömyyseläke kuuluu? Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen määräytyy näin – tarkista oletko oikeutettu siihen

Miten työkyvyttömyyseläke määräytyy ja kenelle se on oikein tarkoitettu? Kysyimme Kelan asiantuntijalta Heidi Heikuralta 13 kysymystä työkyvyttömyyseläkkeestä.

1. Kuka on oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen?

”Kansaneläkelain mukaan oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen on 16–64-vuotiaalla henkilöllä, joka on sairauden, vian tai vamman takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta kohtuullisen toimeentulon turvaavaa työtä. Poikkeuksena ovat 60 vuotta täyttäneet, joilla on takanaan pitkä työhistoria. Tällöin työkykyä arvioidaan vain oman työn näkökulmasta.”

2. Mistä työkyvyttömyyseläke maksetaan?

”Työkyvyttömyyseläkettä maksavat lakiin perustuvien edellytysten täyttyessä Kelan ohella työeläkelaitokset. Työeläkelaitokset maksavat työeläkettä työkyvyttömyyseläkkeenä työn ja yrittäjätoiminnan perusteella.

Kela maksaa kansaneläkettä työkyvyttömyyseläkkeenä, jos työeläkkeen määrä jää pieneksi tai sitä ei ole ollenkaan. Lisäksi Kela voi maksaa takuueläkettä, jos muut eläkkeet eivät ylitä takuueläkkeen tulorajaa.”

3. Kuinka paljon ihmisiä Suomessa on työkyvyttömyyseläkkeellä ?

”Vuoden 2022 lopussa Suomessa asuvia työkyvyttömyyseläkkeensaajia oli 180 819. Heistä miehiä oli 90 787 (50,2 %) ja naisia 90 032 (49,8 %).”

4. Minkä ikäisenä työkyvyttömyyseläke tyypillisesti alkaa?

”Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli vuonna 2022 49,7 vuotta. Yli 60-vuotiaiden osuus oli 34 prosenttia ja alle 35-vuotiaiden 18 prosenttia.”

5. Mitkä ovat yleisimmät syyt sille, että kyseeseen tulee juuri työkyvyttömyyseläke?

”Eniten, eli 37 prosenttia, siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden takia. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 31 prosenttia.”

6. Miten työkyvyttömyyseläke haetaan?

”Kelan työkyvyttömyyseläkettä on haettava sähköisellä hakemuksella OmaKelan tai työeläkelaitoksen sähköisen palvelun kautta. Työkyvyttömyyseläkettä voi hakea myös paperilomakkeella, jolloin lomakkeen voi jättää Kelaan, työeläkelaitokseen tai työeläkejärjestelmän palvelupisteeseen.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen lisäksi tarvitaan ajantasainen lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta.”

7. Miten lääkärintarkastus vaikuttaa työkyvyttömyyseläkehakemukseen?

”Hoitava lääkäri tutkii potilaan, tekee diagnoosin, arvioi toimintakykyä, laatii tarvittavan hoito- ja kuntoutussuunnitelman, seuraa potilaan paranemista ja laatii lausunnon, jossa hän kuvaa potilaan tilannetta ja sitä, miten hän selviää työssä.

Kelassa ratkaistaan työkyvyttömyyseläkeoikeus. Kelan maksaman työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen perustuu kansaneläkelakiin. Kelan asiantuntijalääkäri arvioi hakemuksen ja sen liitteiden perusteella työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen lääketieteellisiä edellytyksiä ja lisäksi hakijan mahdollisuuksia kuntoutua. Työkyvyttömyyseläkkeitä käsittelevä etuuskäsittelijä arvioi muiden kuin lääketieteellisten seikkojen täyttymistä.”

Lue myös: Uusi leskeneläke: Kuka on oikeutettu leskeneläkkeeseen vuoden 2022 uudistuksen jälkeen? Kaksi keskeistä asiaa muuttui

8. Miten työkyvyttömyyseläke lasketaan? 

”Kelan maksaman työkyvyttömyyseläkkeen määrään vaikuttavat kolme seikkaa: eläkkeensaajan muiden eläkkeiden määrä, perhesuhteet – eli onko eläkkeensaaja avio- tai avoliitossa – sekä ulkomailla asuttu aika, joka voi pienentää kansaneläkettä, jos eläkkeensaaja on asunut Suomessa 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen välisestä ajasta vähemmän kuin 80 prosenttia.

Kelan maksaman työkyvyttömyyseläkkeen täysi määrä on tällä hetkellä yksin asuvalla eläkkeensaajalla 732,67 euroa kuukaudessa ja avio- tai avoliitossa olevalla 654,13 euroa kuukaudessa.”

9. Mitkä muut tuet tai etuudet voivat vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen ja määrään?

”Kelan maksaman työkyvyttömyyseläkkeen määrään vaikuttavat esimerkiksi työeläkkeet, perhe-eläkkeet sekä tapaturma- ja liikennevahinkokorvaukset.

Täyden kansaneläkkeen saa, jos eläkkeensaajan työeläkkeet ja muut eläkkeet ovat yhteensä enintään 61,95 euroa kuussa. Tämän rajan ylittävät eläkkeet pienentävät täyden Kelan työkyvyttömyyseläkkeen määrää 50 prosenttisesti eli jokainen euro pienentää Kelan maksaman työkyvyttömyyseläkkeen määrää 50 sentillä.

Kelan maksamaa työkyvyttömyyseläkettä ei makseta lainkaan, jos avio- tai avoliitossa asuvan muut eläkkeet ovat yli 1 355,30 euroa kuussa ja yksin asuvalla 1 512,38 euroa kuussa.

Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi saada laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi takuueläkettä, eläkkeensaajan asumistukea, eläkettä saavan hoitotukea ja lapsikorotuksen.”

10. Miten työkyvyttömyyseläkettä verotetaan?

”Työkyvyttömyyseläkettä verotetaan samalla tavalla kuin muitakin ansiotuloina verotettavia eläkkeitä. Verotuksen invalidivähennys poistui vuoden 2023 alusta alkaen. Tämä muutos koski myös työkyvyttömyyseläkkeen saajia.”

11. Voiko työkyvyttömyyseläke muuttua?

”Jos työkyvyttömyyseläkkeensaajan terveydentila paranee, tulee hänen ilmoittaa asiasta Kelaan. Työkyvyttömyyseläkeoikeus tarkistetaan, mikä voi tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläke lakkautetaan ajantasaiseen lääkärinlausuntoon perustuen.

Jos työkyky puolestaan huononee ja saa kuntoutustukea, voi kuntoutustuensaaja hakea etuudelle jatkoa kuntoutustuen päättyessä.

Työkyvyttömyyseläkeoikeus voi tulla tarkistettavaksi myös, jos työkyvyttömyyseläkkeensaaja on kouluttautunut uuteen ammattiin. Työkyvyttömyyseläkkeensaajan tulee ilmoittaa olosuhteissaan, kuten terveydentilassaan, tapahtuneista muutoksista Kelaan.”

12. Saako työkyvyttömyyseläkkeellä työskennellä?

”Kelan työkyvyttömyyseläkkeellä ollessa voi työskennellä lain sallimissa rajoissa. Jos ansaitsee enemmän kuin 922,42 euroa kuukaudessa tänä vuonna tai 976,59 euroa kuussa ensi vuonna, työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen keskeytetään työssäolon ajalle eli eläke jätetään lepäämään.

Eläke voi olla lepäämässä yhdenjaksoisesti vähintään kolmen kuukauden ja enintään kahden vuoden ajan. Jos työskentely päättyy tänä aikana, eläke palautetaan maksuun ilman uutta työkyvyn arviointia.

Jos saa työkyvyttömyyseläkettä myös työeläkelaitoksesta, tulee oma, työeläkettä koskeva ansioraja selvittää työeläkelaitoksesta, sillä työeläkkeen ansioraja voi olla eri kuin mikä se on Kelan työkyvyttömyyseläkkeessä.”

13. Onko työkyvyttömyyseläkkeelle vaihtoehtoa, joka ei ole yhtä pysyvä ratkaisu?

”Kun henkilö tulee työkyvyttömäksi, hän saa usein ensin sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa voi saada saman sairauden johdosta noin vuoden ajan. Sairauspäivärahan aikana selvitetään henkilön mahdollisuuksia palata työhön. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ammatillisena kuntoutuksena toteutettavan koulutuksen suorittamista. Toimeentulo turvataan usein kuntoutuksen aikana kuntoutusrahalla.

Jos työkyvyttömyys kuitenkin pitkittyy, voi kuntoutustuen eli määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen tulla ajankohtaiseksi. Kuntoutustuki myönnetään henkilölle, jonka työkyvyn arvioidaan hoidolla ja kuntoutuksella palautuvan siten, että henkilö ei joutuisikaan työkyvyttömyyseläkkeelle.

Toisaalta myös työkyvyttömyyseläkkeeltä voi edellä esitetysti kokeilla työntekoa ja sitä kautta palata, vaikka kokonaankin työelämään siten, että ei tarvitsekaan enää työkyvyttömyyseläkettä.”

Lue myös Kotiliesi.fi: Oletko väsynyt, yrittäjä, työtön tai työhullu? Katso, sopiiko osittain varhennettu vanhuuseläke sinulle

Selaa ylöspäin